Biogas

Najjednostavnije rečeno, biogas je mešavina gasova koja nastaje razlaganjem organske materije u uslovima bez prisustva kiseonika (anaerobnim uslovima). Možemo reći da je proces skoro identičan sa onim koji se odvija u želudcu krave. Kalorijska vrednost biogasa se kreće u granicama 4,5 do 6,5 kWh/m3. U tabeli ispod je prikazan tipičan sastav biogasa:

NazivHemijska formulaZapreminski udeo u %
MetanCH445 - 65
Ugljen dioksidCO225 - 40
Vodena paraH2O1 - 6
KiseonikO2< 3
AzotN2< 3
AmonijakNH3< 1
VodonikH2< 1
Vodonik sulfidH2S30 - 20000 ppm

BizStudio-lite Theme by SketchThemes