Green Mile Team
Naše Usluge

Naše Usluge

Naše usluge:

– Procena realnih mogućnosti zainteresovanog investitora za izgradnju elektrane na
biogas
– Razrada održivog koncepta u skladu sa vrstom i količinom raspoloživih sirovina
– Izbor odgovarajuće tehnologije
– Finansijska analiza predloženog rešenja
– Procena rizika i predlog mera za otklanjanje ili minimiziranje istih
– Priprema potrebne dokumentacije
– Izrada projektne dokumentacije
– Upravljanje i nadzor u procesu izgradnje elektrane na biogas
– Upravljanje i nadzor prilikom puštanja u rad
– Upravljanje i nadzor elektranom na biogas                                                                    – Prodaja i instalacija industrijskih prečistača otpadnih voda
– Pružanje usluge održavanja prečistača otpadnih voda

 

Napomena:

– Član smo Udruženja Biogas Srbija i imamo predstavnika u upravnom odboru