Green Mile Team
Od ideje do realizacije

Od ideje do realizacije

Od ideje do realizacije

Da bi se elektrana na biogas uspešno sagradila i pustila u rad, neophodno je proći sledeće faze:

  • Prikupljaju se podaci o vrsti i količini raspoloživih sirovina. Ovaj korak nikako ne treba propustiti, jer ćemo na osnovu ovih podataka pravilno definisati tip i kapacitet elektrane na biogas.
  • Određuje se najpogodnija lokacija za izgradnju elektrane. Ovde treba voditi računa o udaljenosti elektrane od mesta sa kojeg se dopremaju sirovine, mogućnosti iskorišavanja toplotne energije, mogućnosti priključenja na elektro distributivnu mrežu, …
  • Nakon toga se pristupa izradi tenderske dokumentacije i vrši se odabir dobavljača i tehnologije, sa kojim se potpisuje ugovor u kojem se definišu uslovi, obaveze i rokovi za obe strane.
  • Pristupa se izradi Plana detaljne regulacije (PDR).
  • Ishoduje se informacija o lokaciji u kojoj su definisani svi uslovi koje projektna dokumentacija mora da zadovolji, vrši se izrada projektne dokumentacije koja je neophodna za dobijanje građevinske dozvole, nakon čijeg dobijanja se podnosi zahtev za sticanje statusa privremenog povlaštenog proizvođača električne energije.
  • Počinje izgradnja koja u principu traje od 8 do 10 meseci.
  • Nakon završetka radova puštamo objekat u probni rad, i nakon dokazivanja performansi koje može da traje od 3 do 6 meseci, ishodujemo upotrebnu dozvolu, stičemo status “povlašćeni proizvođač” električne energije i potpisujemo ugovor o prodaji električne energije, čime smo ostvarili svoj cilj. Ipak ovo nije kraj već samo početak.
  • Da bi elektrana na biogas dala svoj maksimum, neophodno je obezbediti redovan servis i održavanje postrojenja, kao i praćenje parametara samog procesa proizvodnje biogasa.

biogas