Green Mile Team
Osnovni pojmovi

Osnovni pojmovi

Osnovni pojmovi

Obnovljivi izvori energije jesu izvori energije koji se nalaze u prirodi i obnavljaju se u celosti ili delimično, posebno energija vodotokova, vetra, neakumulirana sunčeva energija, biomasa, biomasa životinjskog porekla, geotermalna energija, biogoriva, biogas, sintetički gas, deponijski gas, gas iz postrojenja za tretman komunalnih voda i otpadnih voda iz prehrambene i drvno-prerađivačke industrije koje ne sadrže opasne materije;

Elektrane na biogas jesu elektrane sa jednim ili više agregata koje koriste gas nastao u sopstvenim postrojenjima (reaktorima), anaerobnim postupcima iz biomase, osim biomase životinjskog porekla;

Elektrane na biogas životinjskog porekla jesu elektrane koje koriste gas nastao u postrojenjima za tretman sporednih proizvoda životinjskog porekla (materijal kategorije 2 i3 – leševi životinja, trup, delovi trupa životinja, sastavni delovi tela životinja, proizvodi životinjskog porekla i hrana životinjskog porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi), uskladu sa propisima koji definišu postupanje sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, kao i sa drugim propisima iz oblasti veterinarstva;

Povlašćeni proizvođač jeste proizvođač koji obavlja delatnost proizvodnje električne energije i koji je aktom nadležnog organa stekao status povlašćenog proizvođača;

Obnovljivi izvori energije